ДЕЛО СРЕЩУ ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД (КОНСОРЦИУМ)

Съгласно легалната дефиниция ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД (т нар. КОНСОРЦИУМ) представлява договорно обединение на търговци за осъществяване на определена дейност” (чл. 275 ТЗ).

Търговския закон, изрично посочва, че правилата за Консорциума се прилагат съответно правилата за гражданското дружество (чл. 375 и сл. ЗЗД) или за търговското дружество, във формата на което се организира Консорциумът (т.е. може да бъде учреден и като ООД, АД, КД и т.н. според ТЗ). Адвокатът ви може да помогне при избор на точната правна форма, за вашия предмет на дейност.
За да очертаем основните параметри на Консорциума следва да отбележим, че същият е:
Договорно обединение – не се учредява самостоятелно юридическо лице (независимо под каква форма)
Дейността е стопанска и не следва да противоречи на задължителни законови разпоредби и добрите нрави
Не притежава отделно собствено имущество, не е юридическо лице по закон
Самите участници не се наричат страни, а съдружници.
Консорциумът притежава особена правосубектност само:
a) По Законът за защита на конкуренцията;
b) Като работодател по Кодекса на труда
c) Като данъчно задължен субект
d) Като изпълнител и активен участник в редица обществени поръчки по Закона за обществените поръчки.
Следва да посочим,че самият Консорциум няма задължителни органи, но съдружниците могат да определят такива. Един добър адвокат София може да ви бъде от полза при определяне на тези органи. Всички решения се вземат с единодушие или с мнозинство на гласовете на съдружниците. Всеки един съдружник право само на един глас, независимо от неговият дял Общото събрание на съдружниците може да взима решения по всички въпроси, а всеки съдружник сам може да управлява, може да се уговорят да управляват само заедно или само някои съдружници.
Адвокат в София от lawyer-bulgaria.bg
Именно поради тези усложнени и донякъде неясни параметри, поради неразбиране на материята от страна на самите участници, често пъти възникват и съдебни дела за участие в съдебни поръчки, уведомяване, изключване на съдружник и промяна в условията на Учредителните актове на отделните Консорциуми, която материя е сложна за доказване, тъй като целта на това дружество по ЗЗД е да се постигне определен правен резултат между партньори, който имат доверие и разчитат един на друг.
Съдебната практика в България обаче сочи сериозен процент дела от страна на участници в Консорциуми при изпълнение на обществени поръчки, подменени покани за Общи събрания и дела за увредени интереси именно с такива дружества по ЗЗД. За повече информация и въпроси, за да си спестите неприятности и разноски потърсете ни и ще Ви обърнем специално внимание на следният адрес :
Международна Правна кантора „Д.Владимиров и Партньори“
Tel./. Fax : +359 2 858 10 25
Tel. : + 359 897 90 43 91
E-mail : info@lawyer-bulgaria.bg